tiistaina, marraskuuta 30, 2004

Valintakriteerit

A. VÄLITTÖMÄT VALINTAKRITEERIT
 1. Projektin sopivuus tavoiteohjelmaan ja sen toimenpidekokonaisuuteen (tavoitteet, toimet, kohderyhmät ja valintakriteerit). Yksi projekti voi kuulua vain yhteen toimenpidekokonaisuuteen.
 2. Projektisuunnitelman realistisuus suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja resursseihin sekä projektin toteuttajien ammattitaito ja kokemus toteuttaa projekti suunnitellulla tavalla (= sisällöllinen osaaminen ja projektiosaaminen).
 3. Projektin innovatiivisuus ja tulosten yleistettävyys (= projekti sisältää innovatiivisia elementtejä sovelletun menetelmän, toimintatavan tai kohdejoukon tai sisällön suhteen; projektin tuloksilla on käyttöä projektin ulkopuolellakin).
 4. Projektin työllistävyys (= projektilla on joko välittömiä tai välillisiä, pitkäkestoisia työllisyyttä edistäviä tai ylläpitäviä vaiktuksia).
 5. Eri toimijoiden yhteistyö projektissa ja verkottuminen (= projektissa mukana olevien tahojen sitoutuneisuus projektin toteuttamiseen ja tulosten hyödyntämiseen; horisontaalinen painotus koskien paikallista kumppanuutta).

B. MUUT VALINTAKRITEERIT

 1. Ennakoiva näkökulma ja työote projektissa (horisontaalinen painotus).
 2. Projektin käytännönläheisyys (= projektin kohderyhmän ja/tai yritysten sitoutuminen projektin toteuttamiseen).
 3. Projektin vaikutkset tasa-arvoon
 4. Projektin ympäristöystävällisyys (horisontaalinen painotus).
 5. Tietoyhteiskuntakehityksen edistäminen (horisontaalinen painotus).
 6. Ohjelman toteuttajaviranomaisen erityispainotukset (= toteuttajaviranomainen voi lisäksi käyttää omia ohjelman valintakriteerejä tarkentavia valintakriteerejä, joilla edistetään projektitoiminnan kytkeytymistä kansalliseen stratetgiaan).

KESKEISET YHTEISTYÖTAHOT

 • Yritykset
 • Tutkimus- ja koulutuslaitokset
 • Yliopistot ja ammattikorkeakoulut sekä muut oppilaitokset
 • Osaamis- ja teknologiakeskukset
 • Yritysten kehittämisorganisaatiot
 • Elinkeino- ja työelämän järjestöt
 • TEKES
 • Kunnat ja kuntayhtymät

PROJEKTIN VALINTA

Projektin tulee noudattaa rahoittavan viranomaisen kansallista lainsäädäntöä, rahastolainsäädäntöä sekä EU:n lainsäädäntöä.

Toteuttavat projektit valitsee se viranomainen, joka vastaa niiden rahoituksesta.

Mikäli projekti on suunniteltu useamman viranomaisen yhteisesti rahoittamiseksi, tulee jokaiselle viranomaiselle toimittaa oma kappale hakemuslomakkeesta.

Viranomaiset tekevät valintapäätökset omien määrärahojensa ja valintakriteerien perusteella.

TOTEUTUS

Projektin toteuttajan tulee hallinnoida projektia rahoittajan antamien ohjeiden mukaisesti. Projektin tuloista ja menoista pidetään erillistä kirjanpitoa. Tuki maksetaan toteuttajalle jälkikäteen toteutuneita tukikelpoisia kustannuksia vastaan.

Projektin tulee tiedottaa projektin kohderyhmälle osallistumismahdollisuudesta. Projektin tuloksista ja kehitetyistä hyvistä käytännöistä tulee tiedottaa rahoittajille, yhteistyökumppaneille, alan toimijoille ja yleisölle.

Lisäksi rahoittaja edellyttää projektilta määrämuotoisia seurantatietoja sekä raportointia projektin tuloksista.

Projektin tueksi perustettavassa ohjausryhmässä tulee olla mukana projektin keskeiset yhteistyö- ja asiantuntijatahot, jotka seuraavat ja ohjaavat projektin toimintaa.

PROJEKTISTA KÄYTÄNNÖKSI

Projektissa kehitettyä ja toimivaksi osoittautunutta uudenlaista yhteistyöverkostoa, toimintatapaa tai menetelmää kutsutaan hyväksi käytännöksi.

Parhaimmillaan uudet hyvät käytännöt ovat siirrettävissä uusiksi toiminnoiksi yrityksissä, oppilaitoksissa, viranomaistyössä ja esimerkiksi järjestötyössä sekä osaksi kansallista työvoima-, koulutus- ja elinkeinopolitiikkaa.

Projektien keskinäinen verkottuminenja yhteistyö eri viranomaisten ja muiden tahojen kanssa on tehokas keino hyvien käytäntöjen levittämiseksi.

Lähetä kommentti