tiistaina, marraskuuta 30, 2004

Hyvän projektin tunnusmerkkejä

Idean jalostaminen toteuttamiskelpoiseksi ja haluttuja tuloksia tuovaksi hankkeeksi vaatii huolellista valmistelua. Projektin toimivuuden kannalta on tärkeää, että jo suunnitteluvaiheessa huomioidaan kohderyhmän tarpeet ja että kohderyhmät sitoutuvat suunniteltuun toimintaan.

Hyvin valmistellussa projektissa hyödynnetään jo olemassa olevaa tietoa ja aikaisempia kokemuksia sekä laaditaan huolellinen analyysi kohteeksi valituista aihealueista. Projektissa keskeiset yhteistyökumppanit tulee saada mukaan suunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa.

  1. Projekti on tarvelähtöinen
  2. Projekti perustuu ennakointitietoon, esiselvityksiin ja analyysiin aikasemmista kokemuksista
  3. Projektin kohderyhmä ja yhteistyökumppanit ovat alusta lähtien sitoutuneita projektiin ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään > kumppanuus
  4. Projekti on joustava ja valmis mukautumaan toimintatapansa seurantatietojen ja palautteen mukaisesti > oppiva prosessi / organisaatio
  5. Projektin tavoitteet ovat toimintaympäristön tiedossa ja projekti liittyy laajempaan alueelliseen kehittämiseen > verkostot muiden kehittämistahojen ja viranomaisten välille
  6. Projektin toteuttaja ohjaa toimintaa hallitusti ja tavoitteellisesti > tehokkuus ja taloudellisuus sekä projektinhallintataidot
  7. projektilla on realistiset ja selkeästi asetetu tavoitteet, joiden toteuttamista mitataan ja analysoidaan > vaikuttavuus

IDEASTA PROJEKTIKSI - PROJEKTISTA KÄYTÄNNÖKSI

Lähetä kommentti