Missio

Kestävä energiantuotanto

Kestävällä energiantuotannolla tarkoitetaan maakunnallisia ja kansallisia toimenpiteitä, joilla pyritään vahvistamaan bioenergian tuotantoa ja kättöä sekä lisäämään energiaomavaraisuutta. Tämä tarkoittaa metsäenergian, peltoenergian, energiajätteen tuotannon ja käytön vahvistamista ja lisäämistä sekä aurinko- ja geotermisen energian lisäämistä joko rakennusten päälämmitysmuotona tai täydentävänä ratkaisuna.

Energiatuotannon lisäämiseen ja käytön edistämiseen tarvitaan useiden toimijoiden  välistä yhteistyötä ja alueellisia kehittämishankkeita.


Metsäenergia
Metsäenergiassa on suurin hyödyntämätön potentiaali Kainuussa. Paperitehtaan lakkauttamisen jälkeen osa kuitupuusta tulee ohjautumaan energiakäyttöön. Energiapotentiaali koostuu nuorista kasvumetsistä saatavasta kokopuusta, päätehakkuiden hakkuutähteistä ja kannoista sekä siitä osasta kuitupuuta, jolle ei ole taloudellisesti järkevää käyttömahdollisuutta paperin ja sellun valmistuksessa.

Metsäenergian hyödyntämisaste oli huippuvusina 2008 Kainuussa alle 50 prosenttia  teknistaloudellisesta korjuupotentiaalista.


Energiatalous, Bioenergia ja Biotalous

Energiatalous ja bioenergia keskittyy kallistuvan öljyn ja energian synnyttämään problematiikkaan, ongelmiin, mahdollisuuksiin, ylipäätään asumisen, liikenteen ja teollisuusrakenteen muutokseen Suomessa ja maailmalla.

Kainuun raaka-ainevarasto mahdollistavat huomattavasti nykyistä suuremman bioenergian käytön ja bioenergian viennin maakunnasta. Oleellinen asia on, että energiaa viedään maakunnan ulkopuolelle mahdollisimman pitkälle jalostettuna.

Bioenergiaraaka-aineita voidaan jalostaa korkealuokkaisiksi kiinteiksi, kaasumaisiksi tai nestemäisiksi polttoaineiksi eri käyttötarkoituksiin.

Biokaasua voidaan tuottaa hajautetusti maatiloilla lietteistä ja peltobiomassasta, kaatopaikoilta skeä kunnallisten jäteveden puhdistamojen lietteistä ja orgaanisesta aineksesta.